خرید
تو قول داده بودی قلبمون با هم بشه تنها نمونیم
قول داده بودی تو قول داده بودی تا ابد عاشق همدیگه بمونیم
شاید بمونیم تو قول داده بودی
نکنیم دعوا اصن حتی ی روزی