خرید
لیلی دیوانه برو دلمو خسته نکن
از این دل دیوانگی دلمو زنده نکن
بر تو عاشق شده بودم ،تنها برتو
اما این نیست سرنوشتم لیلی دیوانه برو