خرید
به جزیه دنیاخاطره
چی از تو مونده واسه من
چجوری دل کندی ازم
لیلیِ بی احساس من