خرید
ما رو باش خيال مي كرديم
هميشه يكي رو داریم
يكي كه به وقتِ گريه
سر رو شونه هاش بذاريم