خرید
چرا هوا زمستونیه دیوار خونمون خونیه
جلو درش پر از هیزمه مادر کجایی؟
پهلوت شکسته و میخ داغ هنوز شعله میکشه رو در
توی حیاط پر از مردمه مادر کجایی ؟