خرید
تو داری میری از یادم
مثل من که از یادت رفتم
از اون روزی که رفتی تو
با تو رفت اقبال و هم بختم