خرید
کسی شبیه تونشد مثل توهمنفس نبود
تموم دنیا بعدتو چیزی به جزقفس نبود
چه حرفای نگفته ای تودلم موند که خوردمش
نمیدونم چی شدکه من به دیگری سپردمش