خرید
پابه پای تو زندگیمو میسازم
باوجود تو من دیگه بی نیازم
چه خوبه که محتاج توام همیشه
سرنوشت من باتو نوشته میشه