خرید
زدی خودتو به بی خیالی
نمی پرسی حالی و احوالی
با غریبه می ری عشق و حال
با من هستی بی حس و حال