خرید
قصه غمگینم آخه حدی داره
مرد غمگین قصه رو ببین
تو که بری غم تیکه پارش میکنه
دیگه میشه غمگین ترین مرد زمین