خرید
برگشتن تو نزد من تولدی دوباره است
بوسه ی تو بر لب من آرامش سواحل است
حس تنهایی من با غم تو هم راستاست
تا ابد در پی هم میدوند پس نهایتش کجاست