خرید
با هیچکی جز تو حرفی ندارم
غمگینه قلبم باید ببارم
باید ببارم رو کل این شهر
شاید که اینبار یادت بیارم