خرید
مزرعه عشقمونو با گریه آبیاری نکن
توی چشام نگاه نکن، اشک منو جاری نکن
اگه که بختمون میگه، که ما به هم نمیرسیم
میگه که توی روزگار بیکستراز یه بیکسیم