خرید
ما که شبا به زیر نور مهتاب
دلهره بود میون قلب بی تاب
قصه ی عشق برای هم میگفتیم
زندگیمون پرشده از تب و تاب