خرید
من وبی خوابی شبهام من و تنهایی روزهام
من ویک قلب سرگردون توپیچ وتاب لحظه، هام
من اینجا یه زندونی که تو اینو نمی دونی
اسیر دست تقدیرم می دونم بی تو میمیرم