خرید
خدابگو تاشکایت کجاست.
که من شاکی ام گو که کعبه چراست.
بگویم که کعبه خدایم نبود.
زمین وزمان خسته ازمن نبود.