خرید
از قدمان او روان اشک ز چشم مردمان
کز روش تو می شود خون دلم به آسمان
ای مه آسمان چرا می نگری چو کودکان
کان که دلم پرید از رنج فراق ساربان