خرید
عشقم شده جذاب، نور رویش مهتاب
عاشق بی تاب، از ندیدنش شدم بی خواب
دلتنگشم بی حساب، اینو بنویس روی حساب
می بوسمش علی الحساب، تا بشیم تسویه حساب