خرید
واسه قلبم بهترین بهونه ای
حسه خوشبختی توو این زمونه ای
به تنه خزونه تنهاییه من
تن پوشه گلهایه عاشقونه ای