خرید
تا خود سحر امشب بیدارم
مژده آمدنت علاج تن بیمارم
با دلم امشب هم قسم شده ام
ترانه عشق را دیگر بلد شده ام