خرید
از سكوت مرگبار خويش می ترسم دگر
از هجوم اين همه تشويش می تر سم دگر
من كه تنهايی به طوفانی ز غم می تاختم
حال حتی از خسی در پيش می ترسم دگر