خرید
می تونستی بگی که تو نمی مونی
تو دیگه از عاشق هم نمی خونی
می تونستی که بگی دلت اسیره
داره از عشق رقیب من می میره