خرید
کی اولش گذاشت و رفت، این من بودم یا خوده تو؟
پشت سرم حرف میزنی، تقصیر کی بود، تو بگو!
چقدر بهت گفتم نرو، بی اعتنا بودی به من
به آینه ای که روبروست، دیگه اینجور دروغ نگو