خرید
خنده نشسته گوشه لبات
گل انداخته رو گونه هات
یه خوشه انگورِ زلف سیات
آویخته شده رو شونه هات