خرید
تازگیاتورودیدم یه جوردیگه بودی
کاشکی زودترمیفهمیدم توعشق من نبودی
برودیگه پیشش باش میخوام تنهابمونم
چشام بارونیه بازتوبدمنوسوزوندی