خرید
ما همه یه پادگانیم
سرباز بدون نامیم
پای سرزمین که باشه
جون میدیم با هم میمونیم