خرید
نه مکان و نه زمان،نه مکان و نه زمان
ای صاحب هردو مکان
ای بهار در خزان صاحب هر چه زمان
ناجی غریق بی نشان