خرید
سلام کسی غم زده به زده به چهرم
سلام کسی که است اول و آخر شعرم
به خدا شعری که تو توش باشی پر درده
دیگه دوست ندارم حتی باشه یه زره