خرید
عاشق و عاشق بازیمون دوباره شروع شده
به فلک رسیده بازم غوقامون شروع شده
باز دوباره سنگی خورد به پنجره
نامه ای تو افتاد غم زد به حنجره