خرید
منوبکش سمت خودت
تا که هوات مستم کنه
محاله با توعاشقی
یه لحظه هم‌خستم کنه