خرید
از در که ردت کردم آشوب گرفت جاتو
هروز بوسیدم من جای قدم هاتو
برگرد دیونه برگرد به این خونه
این خونه بدون تو نزدیک به ویرونه