خرید
تو مثله حسه یه صبحی، توویه فصله زرده پاییز
یا مثله رنگین کمونی از یه عشقه کهنه لبریز
من همون کز کرده ی شب، تهه کوچه های بن بست
زخمیه جا مونده از صبح، توویه زنجیرایی که هست