خرید
ازت یه خواهشی دارم
بهم بی اعتنا نباش
چشمای تو سهمه منه
فقط تو رویاهام نباش