خرید
نفسهام بند نفسهات شده
بگو مثل من کی عاشق شده
کی در انتظار تو سر می‌کنه
چشاشو به یاد تو تر می‌کنه