خرید
نفس کم میارم اگه هوامو نداشته باشی
بد میارم اگه با من بد باشی
کیو جای تو بذارم که تو ازش بهتر نباشی
نفس کم میارم کاش تو هوادار من باشی