خرید
خیال نکن همینجوری میبخشمت به سادگی
حکایت رفتنتو اَزَت میخوام باید بگی
بگو چیه گناه من که حکم اون جداییه
مگه قفس بوده م برات که میگی این رهاییه