خرید
رفتیو تو دله یکی دیگ نشستی
شکستی عهدمونو رفتی با یکی دیگ بستی
کاش میتونستم یه لحظه عاقل شم
کاش میشد یه لحظه از فکرت غافل شم