خرید
بردار نگاه سنگینتو از رومن
پرشده همه وجودم از درد وغم
امشب، یک کمی بهتر باش تو بامن
شکست پشتم،بردار سایه سنگینتو از دوش من