خرید
یه نگاه از تو تمومه
زندگی مو زیر و رو کرد
دلم از وقتی که دیدت
تو رو تنها آرزو کرد