خرید
شبیه شهر خرمشهر که مدت هاست دلگیره
یه دنیا یاد نیلوفر تو قلبم شعله میگیره
شبیه کوه کردستان پر از احساس سرکوبم
به یاد گرم آغوشت به دیوار مشت می کوبم