خرید
همچو دیوانه ها می خندم و می گیرم
همچو پروانه می سوزم و می سازم
در غم هجران یار اشک می ریزم و می گریم
غم مرا می کِشد به می خانه