خرید
ما دیگه از چشم هم افتادیم
این سقوط بالاتر از هر اتفاعست
تنها چیزی که میمونه این وسط
خاطرات روزهای خوب ماست