خرید
تو که تو هر حالتی باشی
چه غم چه تو حالت شادی
بازم واسم عزیز جونی
مگه اینو تو نمیدونی