خرید
این منم یه منِ تنها و بی کَس
اونی ک پُلای پشتشو همه شیکست
میزارم دنیای رنگیمو پشت سر
من از این ادمای گشنه و زخمی   کَم   میکنم دور از خودم