خرید
دستایه پر خواهشت باز، التماسم میکنه
پیرهنه تو، پره عطره گله یاسم میکنه
خاطره تو دم به دم، خونه خرابم میکنه
دمه رفتن، اشکایه تو، بی حواسم میکنه