خرید
از چه روی، باز چنین ز من بر افروخته ای؟
دل دردی کش من را به جفا سوخته ای
من ز هجر تو، چنین شمع نمای در فنا!
می نهم خود به عذاب و ره سوخته ای