خرید
همین روزها تو هم می ری
همون روزا که من تنهام
می گیرم دست تو اما
می بینی بین آدم هام