خرید
هنوزم احساسی میشم واسه کسی که منطقی شد
دلیل تنها موندن من آخر همین عاشقی شد
عشقی که بخشید و گرفت از قلبی که خونه ی خودش بود
بهونه ی سقوط من از چشمای عاشق کشش بود