خرید
داره برف میباره دونه به دونه
به خاطرت زدم بیرون از خونه
رد پاهات روویه برفا می مونه
می خوام پیدات کنم با این نشونه