خرید
تو کی هستی ک منو یک شبه مجنون کردی؟
دلِ بی گناهمو با چشمت افسون کردی!
منی ک عاشقیو از زندگیم طرد کردم
با نگاهت دلمو بازم غزلخون کردی